Rodacy, Kamraci, Polacy i Polonio!
X wiec kamracki  29.06.2024
 
 
    Zapraszamy na wiec z okazji 105 rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919r, który to akt zwieńczył długie boje o przywrócenie Polski na mapy świata i deJure przypieczętował istnienie Polski po Wielkiej Wojnie Światowej - zwanej "Pierwszą".
 
    Roman Dmowski, bezapelacyjny wódz Polskiej Myśli Narodowej i Narodowa Demokracja, którą stworzył, to fundamenty naszego, polskiego istnienia. Na tych fundamentach wznosimy dzisiaj ideę "Szczecin Polską Stanicą Niepodległości".
    Dlatego z hasłem Dmowski na Wawel przejdziemy w marszu przez SZCZECIN - wysuniętą Rubież pomorską - bramę na Polskę. Dołącz do nas w wielkim patriotycznym pochodzie Idei Narodowej, w myśl sentencji Romana Dmowskiego: "Jestem Polakiem, mam więc obowiązki polskie".
 
Pod sztandarami:
"Polski Interes Narodowy" ,    "Polak w Polsce Gospodarzem na własnej ziemi" ,    "Polak w Polsce prawodawcą" ,   
"Polak w Polsce decydentem" ,    "Odbudowa wartości i Idei Narodowej".
 
Zaczynamy w Sobotę, 29.06.2024r. o godzinie 13:00 na ul. Wały Chrobrego,
ruszamy w marsz pod Pomnik Czynu Polaków w Parku Kasprowicza i tam kończymy około godziny 17.
 
A po marszu - Piknik Kamracki!
 
Jeśli chcesz się z nami spotkać na pikniku kamrackim poprosimy Cię o zrzutkę na koszty wspólne (a nie są małe).
50 zł od osoby nawet nie pokryje kosztów organizacyjnych
Piknik organizujemy 20 km od centrum Szczecina w kierunku na Dobra Szczecińska.
Dojedziesz na miejsce sam ( dokładną lokalizację "PINEZKĘ" otrzymasz po zgłoszeniu )
lub podstawionym autobusem ( tylko dla osób zarejestrowanych wcześniej, którzy nie przyjadą własnym samochodem ).
 
Kursują też autobusy miejskie, niestety rzadko. Zwróć uwagę, że to będzie weekend  i część autobusów (oznaczenie c) kończy kurs na innym przystanku  Dobra Rondo 41  odległym około 7 km.

Pomoc w dotarciu da Ci serwis 
https://jakdojade.pl/szczecin
 
Zapewniamy  oryginalne  miejsce do kamrackiego piknikowania,
ciepły posiłek, stoły + ławki, toalety, drewno na ognisko, plac pod namioty i miejsce do zaparkowania.  
Na miejscu jest dobrze zaopatrzony wiejski sklep spożywczy, który będzie też czynny w niedzielę.
Najbliższa stacja benzynowa jest oddalona o 6,5km stacja paliw BOBRYK.
 
Gospodarz terenu prowadzi od wielu lat rolniczą działalność z produkcją domowego jedzenia.
 
Chcesz zadać pytanie?  Dzwoń w godzinach od  15 do 23.  Kamratka Agatka  +48 739 219 429
 
 

REGULAMIN X WIECU KAMRACKIEGO – 29-30.06.2024r.

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu, w innym przypadku będą wyproszeni z Wiecu Kamrackiego - udział w wiecu kamrackim oznacza automatycznie akceptację regulaminu wiecu kamrackiego - zgromadzenia.

2.Organizatorem Wiecu Kamrackiego jest KOMITET ORGANIZACYJNY WIECU KAMRACKIEGO dalej w skrócie KOWKa

3. Osoby przebywające na terenie Wiecu Kamrackiego podlegają przepisom prawa polskiego
i przepisom  niniejszego Regulaminu. Uczestnicy w wieku poniżej lat 18 mogą przebywać na terenie Wiecu wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna.

4. Wejście na teren Wiecu Kamrackiego, udział w Zgromadzeniu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i publikację zdjęć ze Zgromadzenia. Zgoda  małoletnich uczestników jest wyrażona w wymieniony sposób przez udział ich dorosłych opiekunów w Zgromadzeniu. Udział w Zgromadzeniu nie polega na przejęciu opieki nad osobą nieletnią przez Organizatorów Zgromadzenia.

5. Uczestnik, małoletni Uczestnik wraz z dorosłym Opiekunem, poprzez uczestnictwo
w Zgromadzeniu, świadomie i dobrowolnie przyjmują do stosowania warunki niniejszego Regulaminu w zakresie danych osobowych. Wszelkie zgody wymagane w imieniu małoletnich Uczestników wyrażone są przez działania dorosłej osoby, pod której opieką i nadzorem małoletni przebywa
w miejscu Imprezy.

6. Administratorem danych osobowych (w szczególności wizerunku) zebranych podczas niniejszego Zgromadzenia jest KOWKa, adres: Skr. Poczt. 216/17, 05-092 Kiełpin

7. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku w fotorelacji ze Zgromadzenia (dalej: zdjęcia), na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na zdjęciach oraz na wykorzystanie zdjęć na warunkach
i według uznania Organizatora – w tym udostępnienie ich w celach promocyjnych osobie trzeciej
i mediom.

8. Uzyskane przez Administratora dane osobowe (wizerunek Uczestników) będą przetwarzane w celu utrwalenia przebiegu Zgromadzenia oraz promocji akcji i działalności Organizatora oraz w mediach
i w mediach społecznościowych.

9. Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża poprzez przystąpienie do Zgromadzenia. Organizator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

            • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

            • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

            • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych.

11. Uczestnicy Wiecu Kamrackiego są zobowiązani do noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu przez cały czas trwania wydarzenia.

12. Wszystkich uczestników Zgromadzenia obowiązuje uiszczenie darowizny z tytułu uczestnictwa
w Zgromadzeniu przed ich rejestracją.

13.  Każdy Uczestnik Zgromadzenia oświadcza, że wyraża zgodę na wzięcie w użyczenie materiałów udostępnianych podczas Zgromadzenia i w związku ze Zgromadzeniem, w tym koszulek, długopisów, odznak lub innych przedmiotów oraz wyraża zgodę na wręczenie użyczającemu w związku z tym kaucji w celu zabezpieczenia na wypadek przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

14. Uprasza się o nieużywanie alkoholu w sobotę, 28.08.2021 r. do godziny 21:00. Kto nie dostosuje się do powyższego punktu, musi się liczyć z konsekwencjami (jak np. wykluczenie z wiecowania).

15. Uprasza się o kulturalne, kamrackie zachowanie i zadowolenie z pobytu na Wiecu Kamrackim oraz o niewszczynanie kłótni, bójek i o niestwarzanie innych konfliktowych sytuacji – jeśli ktoś ma sobie coś do wyjaśnienia, prosimy załatwiać to poza Wiecem Kamrackim.

16. Wszyscy uczestnicy Wiecu Kamrackiego są świadomi i zgadzają się na to, że osoby z Grupy Technicznej (białe kamizelki z napisem „Grupa Techniczna”) mogą zweryfikować ich pobyt na Wiecu Kamrackim.

17. Jeśli ktoś zdecydował się na zabranie swojego pupila, prosimy o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa, trzymanie go na smyczy i w kagańcu oraz dbanie o czystość po swoim czworonogu.

18. Prosimy o zabranie ze sobą worków na śmieci i dbanie o porządek. Jeśli ktoś nie będzie miał worków, prosimy zgłosić się do Grupy Technicznej, byśmy zostawili miejsce w takim stanie w jakim je zastaliśmy.

19. Osoby palące uprasza się o nie rzucanie niedopałków „gdzie popadnie”. Proponujemy zabranie słoika lub innego pojemnika na niedopałki.

20. Żaden uczestnik Zgromadzenia nie ma prawa rejestrowania jego obrazu oraz dźwięku bez wiedzy
i zgody Organizatorów Zgromadzenia. Naruszenie powyższego punktu będzie skutkowało usunięciem ze Zgromadzenia osoby rejestrującej obraz lub dźwięk bez zgody Organizatorów.

21. Wspólne przestrzeganie w/w Regulaminu pozwoli nam na przeżycie tego jakże ważnego wydarzenia oraz na spędzenie niezapomnianego czasu w bezpieczny i przyjemny sposób.

                                                        KOWKa

 

 

 

NIEZALEŻNA POLSKA TV

Copyright ©  NIEZALEŻNA POLSKA TV -  NPTV.pl.  All right reserved.